Artikel 1: partijen en begrippen

1.1   Opdrachtgever of Klant: de persoon of personen aan wie Liesbet Jacobs haar diensten verleent. Deze is eigenaar van één of meerdere huisdieren.
1.2   Dienstverlener: Liesbet Jacobs is als dienstverlener ingeschreven onder het nummer 452.410 en is gevestigd te Bloemstraat 23, 3211 Binkom. Liesbet Jacobs levert diensten op het gebied van hondengedrag in de vorm van consulten, persoonlijk advies en individuele trainingen. Liesbet Jacobs verleent haar diensten onder de naam Je hond alleen thuis.
1.3   Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
1.4   Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1   De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de dienstverlener en de klant met betrekking tot de te verstrekken diensten en producten, nadat die door de opdrachtnemer zijn aanvaard. In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de opdrachtgever dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
2.2   Liesbet Jacobs behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Liesbet Jacobs.
2.3   Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
2.4   Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
2.5  Liesbet Jacobs gaat een dienstenverbintenis aan met de opdracht­gever, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen Liesbet Jacobs alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien dit afhangt van vele verschillende factoren.

 

Artikel 3:RESERVATIE

3.1  Een dienst wordt per e-mail, telefonisch of via de website aangevraagd, dit omvat eveneens een vrijblijvende kennismaking. Het bestellen van een dienst gebeurt per e-mail, telefonisch of via de website in het online reservatiesysteem. Zodra de bestelling in het online reservatiesysteem wordt genoteerd door of de klant of de dienstverlener is ze bevestigd en vanaf dat moment ook bindend. Opname in het online agendasysteem van de dienstverlener geldt als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst. 

Artikel 4:annuleringsbeleid

4.1   Annulering door de klant van een traject:
Annuleringen worden enkel aanvaard per aangetekend schrijven of per email. Enkel indien de annulering betrekking heeft op een overeenkomst op afstand afgesloten door een consument en plaatsvindt binnen de 14 dagen van het herroepingsrecht is deze kosteloos. In al de andere gevallen gelden volgende annulatievoorwaarden:

– Gedragsconsulten traject: Annuleringen dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren, anders wordt de dienst gefactureerd, tenzij in geval van overmacht en met wederzijdse toestemming.

– Gedragsconsulten – losse sessies: Annuleringen dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren, anders wordt de dienst gefactureerd, tenzij in geval van overmacht en met wederzijdse toestemming.
4.2   Indien de klant een gemaakte afspraak annuleert door overmacht zoals ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of ziekte van de hond, wordt er 10 % van de afgesproken vergoeding als administratiekost in rekening gebracht.
4.3   De dienstverlener behoudt zich het recht om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de klant.
4.4   Indien door ziekte of overmacht van de dienstverlener een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de opdrachtnemer er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Dit opent niet het recht tot terugbetaling van de afspraak.
4.5   De dienstverlener behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren en dit zonder vermelding van reden.

 

Artikel 5: WIJZIGEN OF BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST

5.1   Gemaakte afspraken tussen de dienstverlener en de klant kunnen tot 48 uur van te voren door de klant worden gewijzigd. Later wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
5.3   Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdracht specificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
5.4   Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de dienstverlener, heeft de dienstverlener desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door diens gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
5.5   De opdrachtnemer mag van diens bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De dienstverlener houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
5.6   Indien de dienstverlener tijdens het uitvoeren van de diensten beslist dat het nodig is om de klant voor verdere of uitgebreidere behandeling door te verwijzen naar een specialist zal zij de klant hier uitgebreid over informeren en de beslissing duidelijk motiveren.
5.7   Er wordt aangeraden alvorens een gedragstraject te starten eerst uw dierenarts of uw fysiotherapeut te consulteren om eventuele blessures of ziektes vast te stellen. Indien tijdens het traject blijkt dat uw hond een ziekte of een blessure heeft waardoor het traject niet vervolledigd kan worden, geeft dit geen recht op restitutie.
5.8   De overeenkomst eindigt automatisch van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode, zonder dat opzegging door een van beide partijen is vereist. Voor eenmalige consulten is dit na het plaatsvinden van de sessie.

 

Artikel 6: Vergoedingen

6.1   Liesbet Jacobs heeft recht op een vergoeding voor haar diensten, welke bij de overeenkomst van de opdracht is vastgesteld.
6.2   Bij verplaatsingen worden vervoerskosten in rekening gebracht en indien van toepassing parkeergeld. Prijzen voor vervoerskosten zijn geafficheerd op de website en zijn bindend.
6.3   Het tot stand komen van de overeenkomst, leidt altijd onverkort tot een verplichting van betaling.
6.4   Indien een klant een gemaakte afspraak eenzijdig annuleert, blijft de betalingsverplichting bestaan.
6.5   Betalingen gebeuren cash, via mobiele betaalapp, via het online betaalsysteem of via overschrijving.
6.6   Indien men opteert om via overschrijving te betalen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na het versturen van de factuur tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
6.7   Liesbet Jacobs is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW is niet toepasselijk.

 

Artikel 7: Facturering en betalingsvoorwaarden

7.1   Indien gebruikt gemaakt wordt van het online agendasysteem, gebeurt de betaling op het moment van reservatie.
7.2   Indien de reservatie telefonisch of via email gebeurt ontvangt de klant een uitnodiging tot betaling via email.
7.3   Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren vóór de op de factuur vermelde vervaldatum.
7.4   Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Liesbet Jacobs over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Liesbet Jacobs worden opgeschort zonder dat Liesbet Jacobs als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Liesbet Jacobs in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.
7.5   Als de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Liesbet Jacobs voldoet dan is deze laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 15% van de overeengekomen opdrachtsom met een minimum van 37,50 euro.
7.6   Producten kunnen enkel ter plaatse aangekocht worden en dienen onmiddellijk cash of elektronisch te worden betaald.
7.7    Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de vijf kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur elektronisch worden bekendgemaakt. Bij gebreke van een klacht binnen deze termijn, wordt de facturen geacht aanvaard te zijn.

 

Artikel 8: Garantie en ruilvoorwaarden

8.1  Liesbet Jacobs biedt geen resultaatsgarantie voor een behandeling maar wel een middelengarantie. Liesbet Jacobs maakt geen gebruik van strafgerichte middelen of trainingen.
8.2   Liesbet Jacobs neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1   Behalve voor zover dat naar Belgisch recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Liesbet Jacobs beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade.
9.2   Elk advies en verslag wordt door een BK9-trainer opgesteld op basis van de verstrekte informatie door de eigenaar. Deze informatie wordt geacht juist en volledig te zijn.
9.3   Liesbet Jacobs is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.
9.4   Liesbet Jacobs draagt geen persoonlijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke schadegevallen die direct of indirect ontstaan als gevolg van het door haar verleende advies.
9.5   Voor elke afspraak bij Liesbet Jacobs, dient u eerst uw dierenarts of een fysiotherapeut te consulteren om eventuele blessures of ziektes vast te stellen. Deze informatie hebben we nodig voor een correcte behandeling.
9.6   Betreden van het eigendom van Liesbet Jacobs is op eigen risico. BK9 noch Liesbet Jacobs is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade geleden aan u of uw hond.
9.7   Je hond alleen thuis noch Liesbet Jacobs is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van welke aard ook tijdens een afspraak.
9.8   Eventuele lichamelijke of zakelijke schade aan materiaal van Je hond alleen thuis aangebracht en/of veroorzaakt door de klant of zijn hond, zal door de klant worden vergoed tegen aanschafprijs.
9.9   De eigenaar is aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn hond conform de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
9.10   Iedere inbreuk tegen wetten op dierenwelzijn wordt gemeld aan betrokken instanties.

Artikel 10: Geschillen

10.1   Alleen het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. Eventuele geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden worden beslecht door rechtbanken van Leuven.

Artikel 11: Betreden van eigendom en deelnemen aan activiteiten van BK9

11.1  BK9 en Liesbet Jacobs hebben het recht om de eigenaar en zijn hond de toegang tot het eigendom te ontzeggen of te weigeren tijdens de aangeboden diensten zonder afbreuk te doen aan de geleverde diensten:

  • indien de eigenaar of zijn hond het welzijn van andere eigenaars, honden of Liesbet Jacobs in gedrang brengt.
  • Indien de eigenaar het welzijn van zijn eigen hond in gedrang brengt.

11.2   BK9 en Liesbet Jacobs hebben het recht om de eigenaar en zijn hond de toegang tot het eigendom te ontzeggen wanneer de eigenaar zich niet houdt aan de regels zoals hieronder bepaald zonder afbreuk te doen aan de geleverde diensten.
11.3   Om de veiligheid van de volgende bezoekende honden te garanderen, dien je je bezoek uit te stellen indien:

 • Je hond een besmettelijke ziekte heeft.
 • Je hond niet in orde is met zijn jaarlijkse vaccinaties of indien je hond niet is getitterd. Op eenvoudig verzoek dien je je vaccinatieboekje voor te leggen.
 • Je teef loops is. De geuren die ze achterlaat kunnen voor veel opwinding zorgen bij reuen.

In dit geval stellen we voor om de afspraak op een andere locatie te laten doorgaan indien het een gedragsconsult betreft. Indien het een andere dienst betreft, wordt een andere datum voorgesteld.

11.4   Gelieve de uitwerpselen van uw hond op te ruimen en te deponeren in de daarvoor voorziene vuilbakken.
11.5   Gelieve geen afval, waaronder ook sigarettenpeuken en kauwgom, op de weide achter te laten en te deponeren in de daarvoor voorziene vuilbakken.
11.6   Betreden van de snuffeltuin:

 • De eigenaar staat in voor de veiligheid van zijn hond tijdens het bezoek aan de snuffeltuin.
 • Volgende zaken worden niet getolereerd in de snuffeltuin:
  • Riemen vastgemaakt aan een halsband;
  • Halti’s of muilkorven;
  • Apporteren;
  • Clickers;
  • Gehoorzaamheidstraining;
  • Geven van beloningen tijdens het snuffelen.
 • De snuffeltuin is bestemd voor de hond en is hier baas, dit betekent:
 • De eigenaar geeft geen commando’s of bevelen aan zijn hond.
 • De hond krijgt alle bewegingsvrijheid die hij nodig heeft.
 • De eigenaar vergezelt zijn hond enkel indien noodzakelijk en doet dit op een traag tempo.
 • De eigenaar grijpt enkel in indien noodzakelijk.
 • Kinderen mogen niet lopen, spelen, roepen,…. in de snuffeltuin.
 • De hond geeft aan wanneer hij klaar is met snuffelen en dit wordt gerespecteerd.
 • Na het bezoek aan de snuffeltuin ga je naar huis om je hond te laten slapen en rusten. Die dag worden geen andere activiteiten meer gepland worden zodat je hond alle prikkels van de snuffeltuin kan verwerken.
 • Groepen honden zijn enkel toegestaan als ze elkaar kennen en rustig met elkaar kunnen omgaan. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is, zal gevraagd worden de snuffeltuin te verlaten.