Je hond alleen thuis bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, fax, … Daarnaast registreert Je hond alleen thuis alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. Hosting) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). In bepaalde gevallen maakt Je hond alleen thuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).

Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen:

Om met de klant te communiceren.
Om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van Je hond alleen thuis.
Om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse).
Om problemen en misbruiken te kunnen opsporen.
Deze informatie kan door Je hond alleen thuis gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Je hond alleen thuis verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Bij registratie van internetdomeinnamen is Je hond alleen thuis verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserver informatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaam procedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van BK9 voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.
Je hond alleen thuis verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen, kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover Je hond alleen thuis beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Je hond alleen thuis is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door Je hond alleen thuis.
Wijzigingen aan de Je hond alleen thuis Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers medegedeeld worden via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds terug te vinden op https://www.Je hond alleen thuis.be

De huidige versie van dit privacybeleid is in voege getreden op 01 januari 2019 en blijft onbeperkt geldig tot een versie met recentere datum ter beschikking wordt gesteld.

© 2023 Je hond alleen thuis.